Informacje dodatkowe

SŁUŻBĘ W SOP MOŻE PEŁNIĆ OSOBA:
  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
  • posiadająca nieposzlakowaną opinię, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystająca z pełni praw publicznych;
  • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej, 
  • gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej;
  • dająca rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, a także która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała lub nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.).
do góry