Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Ochrony Państwa

Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w dwóch etapach.
 
Etap pierwszy obejmuje:

1) złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem pozwalającej na ustalenie jego predyspozycji do służby w Służbie Ochrony Państwa.

 
Etap drugi obejmuje:

1) przeprowadzenie testu wiedzy kandydata;

2) przeprowadzenie badań psychologicznych celem ustalenia poziomu rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz cech osobowości kandydata;

3) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata;

4) sprawdzenie w rejestrach, ewidencjach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata;

5) poddanie kandydata postępowaniu sprawdzającemu określonemu w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa określonego w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z późn. zm.);

6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) przeprowadzenie badań psychofizjologicznych.

 

W etapie drugim:

  • kandydat może zostać poddany badaniu na zawartość w organizmie środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka.
  • Informacje uzyskane w poszczególnych etapach postępowania, o których mowa w ust. 2 i 3 ustawy o Służbie Ochrony Państwa z dnia 8 grudnia 2017 (Dz. U. z 2024 r. poz. 325), wpisuje się do kwestionariusza osobowego kandydata.
  • Negatywny wynik lub niepoddanie się badaniom lub czynnościom, o których mowa w ust. 2 i 3 ustawy o Służbie Ochrony Państwa z dnia 8 grudnia 2017 (Dz. U. z 2024 r. poz. 325), powoduje odstąpienie przez Komendanta Służby Ochrony Państwa od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
  • Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną spełnienia przez kandydata warunków do pełnienia służby w Służbie Ochrony Państwa, jego predyspozycji i przydatności do tej służby.

 

WAŻNE:
  • Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata do służby kończy się umieszczeniem jego danych na liście kandydatów.
  • Kandydata do służby, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się:

1) pozytywnym wynikiem i umieszczeniem na liście kandydatów - zawiadamia się pisemnie o możliwości przyjęcia do służby w Służbie Ochrony Państwa;

2) negatywnym wynikiem lub niespełnieniem warunków podjęcia służby w SOP - zawiadamia się pisemnie o odmowie przyjęcia do służby w Służbie Ochrony Państwa.

  • Zawiadomienie o możliwości przyjęcia do służby w Służbie Ochrony Państwa zawiera informacje o: łącznej liczbie punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, umieszczeniu na liście kandydatów, planowanym terminie przyjęcia do służby oraz dalszym trybie postępowania.
  • Zawiadomienie o odmowie przyjęcia do służby w Służbie Ochrony Państwa zawiera informację o przyczynie odmowy przyjęcia do służby w Służbie Ochrony Państwa oraz pouczenie o treści § 31 (Dz. U. z 2024 r. poz. 325).
  • W przypadku, o którym mowa w § 30, kandydata do służby zawiadamia się pisemnie o dalszym trybie postępowania:
  • Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został mianowany do służby w Służbie Ochrony Państwa z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Służbie Ochrony Państwa w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem, że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminów, o których mowa w § 12 ust. 3 oraz § 19 ust. 3. (Dz. U. z 2024 r. poz. 325).
do góry