Szkolenie funkcjonariuszy SOP z zakresu udzielania pierwszej pomocy

W ramach szkolenia zawodowego specjalistycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy funkcjonariusze SOP podnosili swoje umiejętności praktyczne i poszerzali widzę teoretyczną.

Zakres teoretyczny obejmował m.in. aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, oceny bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, stosowania środków ochrony indywidualnej czy zasady skutecznego powiadamiania podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

W części praktycznej uczestnicy szkolenia oceniali podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego, w tym stan świadomości z wykorzystaniem skali AVPU oraz drożność dróg oddechowych, obecność oddechu i krążenia według akronimu ABC, wykonywali resuscytację krążeniowo - oddechową z wykorzystaniem defibrylatora AED. Ponadto zostały omówione wskazania i przeciwwskazania do stosowania pozycji bocznej, postępowanie z poszkodowanymi w stanach nagłych i zbieranie szczegółowego wywiadu SAMPLE, a także kwestie   zapewniania komfortu termicznego i psychicznego. Zajęcia obejmowały również praktyczne ćwiczenia postępowania z pacjentami „urazowymi” poprzez tamowanie masywnych krwotoków, wykonywanie szybkiego badania urazowego i zaopatrywanie poszczególnych obrażeń oraz postępowanie z poszkodowanym w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, lokalizacyjnych czy z ograniczoną dostępnością światła widzialnego.

do góry