Dane osobowe przetwarzane w ramach naboru do służby i pracy

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Służby Ochrony Państwa.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Służbie Ochrony Państwa sprawuje inspektor ochrony danych:

 • płk SOP dr Piotr Pyc
 • ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
 • tel.: 22 606 50 01
 • e-mail: iodo@sop.gov.pl

Zastępca Inspektora ochrony danych:

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pana(i) dane osobowe są przetwarzane do celów prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na podstawie art. 70a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa.

4. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Służbę Ochrony Państwa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Służbę Ochrony Państwa przysługują Panu(i) następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, z zastrzeżeniem ograniczeń dostępu wynikających z art. 4 ust. 1, art. 5 ust 1 i art. 5a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

2) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z  przepisów prawa,

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pan(i) usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Panu(i) potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

4) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pana(i) szczególną sytuacją,

5) w każdej chwili może Pan(i) wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Służba Ochrony Państwa odstąpi od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Pana(i) dane osobowe przetwarzane w celu realizacji postępowania kwalifikacyjnego do służby nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Służbie ochrony Państwa.

Pana(i) dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Ochrony Państwa.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Służbie Ochrony Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, e-mail: iod@uodo.gov.pl.

8. Profilowanie.

Pana(i) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

9. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Służba Ochrony Państwa pozyskuje dane osobowe od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych oraz ze źródeł publicznie dostępnych. Pozyskiwanie oraz dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa. 

do góry