Dane osobowe przetwarzane w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DODO)

Przetwarzanie danych osobowych w Służbie Ochrony Państwa w trybie ustawy z  dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DODO).

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Służby Ochrony Państwa.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Służbie Ochrony Państwa sprawuje inspektor ochrony danych:

  • płk SOP dr Piotr Pyc
  • ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
  • tel.: 22 606 50 01
  • e-mail: iodo@sop.gov.pl

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa w celu realizacji ustawowych zadań SOP.

4. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Służbę Ochrony Państwa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Służbę Ochrony Państwa, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
  2. Prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, danych osobowych – w przypadku gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy - dane osobowe zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

• kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych;

• dane osobowe muszą zostać zachowane do celów dowodowych, a zgodnie z prawem podlegają one usunięciu.

Mając na uwadze, że Służba Ochrony Państwa przetwarza dane osobowe głównie na podstawie prawa ww. uprawnienia w całości lub części mogą Państwu nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na przepisach prawa.

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Służbie Ochrony Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, e-mail: iod@uodo.gov.pl.

do góry