Zakres uprawnień funkcjonariuszy

 

Funkcjonariusz, wykonując zadania, ma prawo:

 1. Wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub obiektów podlegających ochronie SOP, a w szczególności wydawać polecenia:
  1. opuszczenia przez takie osoby określonego miejsca;
  2. zatrzymania pojazdu;
  3. usunięcia pojazdu z miejsca postoju;
  4. usunięcia innych urządzeń lub oddania ich do depozytu;
 2. Legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, a w szczególności identyfikacji osób, które mogą stworzyć bezpośrednie zagrożenia dla osób lub obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1, podlegających ochronie SOP;
 3. Dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży i sprawdzać ładunki i pomieszczenia oraz środki transportu, w sytuacjach, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia
 4. Bezpieczeństwa ochranianych osób lub obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 4, dokonywać kontroli bezpieczeństwa osób wchodzących na teren obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. e, i środków transportu lądowego, powietrznego lub wodnego służących do przewozu osób ochranianych, tras ich przejazdu, pojazdów, bagaży, przesyłek, pomieszczeń, obiektów, obszaru w formie:
  1. kontroli manualnej lub
  2. sprawdzenia za pomocą środków technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów i urządzeń niebezpiecznych lub
  3. sprawdzenia biochemicznego lub
  4. sprawdzenia z wykorzystaniem psów służbowych – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a–d;
 5. Ujmować osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także zagrożenie dla chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji lub innym właściwym organom;
 6. Żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki są obowiązane, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy;
 7. Zwracać się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracać się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy;
 8. Obserwować i rejestrować przy użyciu środków technicznych obraz zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych wykonywanych na podstawie ustawy – również rejestrować dźwięk towarzyszący tym zdarzeniom, a także obserwować i rejestrować przy użyciu środków technicznych obraz zdarzeń w obiektach ochranianych lub wokół tych obiektów, w uzgodnieniu z ich administratorami, oraz w miejscach zamieszkania osób ochranianych w zakresie uzgodnionym z tymi osobami i niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1–3.
do góry