Przeznaczenie i zadania

Służba Ochrony Państwa jako formacja powołana ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. realizuje zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom. W ramach tych zadań SOP zapewnia bezpieczeństwo Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, wiceprezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, byłym prezydentom RP, osobom wskazanym w ustawie wchodzącym w skład delegacji państw obcych przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innym osobom oraz obiektom ustawowo chronionym ze względu na dobro państwa, a także placówkom zagranicznym Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu zapewnienia ochrony osób i obiektów Służba Ochrony Państwa, w szczególności, wykonuje bezpośrednią ochronę, planuje sposoby zabezpieczenia oraz możliwości ewakuacji w przypadku powstania zagrożenia, organizuje działania ochronne, a także rozpoznaje i analizuje potencjalne zagrożenia oraz im zapobiega.

Zważywszy na różnorodność współczesnych zagrożeń osiągnięcie optymalnego poziomu realizacji działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wymaga prowadzenia szeregu analiz w obszarach dotyczących działań ochronnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia posiadanych umiejętności.

Specjalistyczne szkolenia z zastosowaniem najnowocześniejszych technik, w szczególności z zakresu strzelectwa z wykorzystaniem różnych typów broni, taktyczne, w tym również techniki samoobrony oraz użycia środków przymusu bezpośredniego, pirotechniczno-radiologiczne, techniki i taktyki kierowania pojazdami w różnorodnych warunkach, kwalifikowanej pierwszej pomocy, związane z rozpoznaniem i niwelowaniem potencjalnych zagrożeń względem osób ustawowo chronionych czy przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom, a także współpraca z formacjami krajowymi i zagranicznymi umożliwiają właściwe przygotowanie funkcjonariuszy SOP do wykonywania obowiązków służbowych oraz innych specjalistycznych zależnych od rodzaju podejmowanych zadań w oparciu o najwyższe standardy.

Szczególną dumę i zobowiązanie formacji stanowią przyjęcie i kultywowanie tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK, który podczas Powstania Warszawskiego ochraniał Dowództwo Powstania oraz realizował zadania wymagające szczególnych umiejętności i predyspozycji.

do góry