Informacja publiczna

Informacje jawne nie zawarte na stronie internetowej bądź podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Służby Ochrony Państwa są udostępnianie na pisemny wniosek złożony do Komendanta SOP. Prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym bądź elektronicznym.

Służba Ochrony Państwa
00 - 463 Warszawa
ul. Podchorążych 38

e-mail: kancelaria@sop.gov.pl

Jednocześnie nadmieniam, iż SOP nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych, dotyczących aktualnych aktów prawnych, danych statystycznych, informacji zawartych na podmiotowej stronie BIP, itp.- na podstawie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003r (IISAB 372/03).

Udostępnienie materiałów Służby Ochrony Państwa do celów naukowych i badawczych odbywa się na pisemny wniosek złożony do Komendanta SOP (który wyraża zgodę na udostępnienie tego typu danych) na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. poz. 1161).

Wniosek powyższy powinien zawierać:

  • wskazanie tematyki, w związku z którą zainteresowana osoba zwraca się o udostępnienie (temat pracy, temat badań),
  • dokładne określenie przedmiotu udostępnienia, typu informacji i danych podlegających udostępnieniu,
  • jako załącznik zaświadczenie z placówki badawczej, naukowej, uczelni, od osoby prowadzącej badania, potwierdzające, iż dane o które się zwrócono zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowo-badawczych
  • adres do korespondencji, mail, telefon.

Wyłączenie jawności informacji publicznej następuje na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o Służbie Ochrony Państwa. O zakresie wyłączenia decyduje osoba sporządzająca informację (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Dostęp do informacji niejawnych podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

do góry