Deklaracja dostępności

 
Służba Ochrony Państwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Służby Ochrony Państwa.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-15.

Strona internetowa jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przy czym zastosowanie znajdują wymienione poniżej wyłączenia:

 • mogą zaistnieć sytuacje, w których pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie internetowej są niedostępne z uwagi na fakt, że podchodzą z różnych źródeł, zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji albo zostały opublikowane prze wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre treści multimedialne zamieszczone na stronie internetowej mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest chor. SOP Adrian Bogdan, koordynatordostepnosci@sop.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 606 52 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Służby Ochrony Państwa znajduje się w Warszawie przy ul. Podchorążych 38. Wejść można do niej poprzez Biuro Przepustek znajdujące się od strony ul. Podchorążych. Przed Biurem Przepustek nie ma wyznaczonych dla SOP miejsc parkingowych. Po drugiej stronie jezdni w ciągu ulicy Podchorążych znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, jedno z takich miejsc (znajdujące się na wprost głównej bramy wjazdowej do SOP) jest specjalnie oznakowane niebieską kopertą, jako miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej.
 2. Siedziba formacji oznaczona jest stosowną tablicą z białymi napisami Służba Ochrony Państwa na czerwonym tle. Do Biura Przepustek SOP można wejść z ulicy Podchorążych po przejściu przez szeroką otwartą bramkę w ogrodzeniu. Następnie po pokonaniu dwóch stopni schodów lub podjazdu dla wózków i dwóch przeźroczystych drzwi (w środku ze szkła) można wejść do dużej poczekalni w której umieszczona jest sofa i stolik dla interesantów. Podłoga pomieszczenia jest równa, wyłożona jasnymi płytkami ceramicznymi.
 3. Z poczekalni można wejść bezpośrednio do odrębnego pokoju przeznaczonego do przyjmowania interesantów. Dostęp do tego pokoju jest regulowany systemem kontroli dostępu. W pokoju może być przyjęta przez funkcjonariusza albo pracownika SOP osoba niepełnosprawna. Pokój jest wyposażony w stoliki i krzesła z oparciami. Podłoga wyłożona jest równymi panelami w kolorze drewna. Pokój posiada okna i stosowne oświetlenie. Z pokojem sąsiaduje toaleta w której zainstalowano stosowne wyposażenie dostosowane do osoby niepełnosprawnej.
 4. Alternatywnie – do pokoju przyjęć interesantów osoba niepełnosprawna może wejść poprzez specjalne otwarcie dla niej przez funkcjonariusza SOP dużych szklanych drzwi znajdujących się obok wejścia głównego do Biura Przepustek. Wówczas osoba niepełnosprawna przechodzi przez te drzwi na teren SOP, po czym wchodzi do budynku Biura Przepustek, mając do pokonania jeden stopień schodów prowadzących do drzwi budynku. Następnie dla osoby niepełnosprawnej mogą być otwarte kolejne szklane drzwi i można wejść do wspomnianego pokoju dla interesantów. Do tego pokoju można wejść z osobą towarzyszącą albo z psem przewodnikiem lub asystującym.
 5. W przypadku konieczności wjazdu osoby niepełnosprawnej na teren formacji, miejsce do zaparkowania pojazdu zostanie wskazane przez funkcjonariusza SOP. Zaznacza się, że w okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące, a ponadto obsługa Biura Przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na recepcji znajdują się telefony przy pomocy których osoba niepełnosprawna może zostać połączona z danym funkcjonariuszem albo pracownikiem SOP. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 6. Aby skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:
  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@sop.gov.pl,
  2. faksem pod numer: (22) 606 51 40,
  3. listownie na adres: Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-436 Warszawa,
  4. złożyć osobiście w Punkcie Recepcyjnym SOP, który jest czynny pod powyższym adresem od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00.
   Szczegółowa procedura jest opisana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SOP.
do góry