Dane osobowe przetwarzane w ramach kontaktów z Rzecznikiem Prasowym Służby Ochrony Państwa

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy że:

 1. Administratorem Danych jest Komendant Służby Ochrony Państwa:
 • adres: ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa,
 • telefon: +48 22 606 57 01
 • e-mail: kancelaria@sop.gov.pl
 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Służbie Ochrony Państwa sprawuje inspektor ochrony danych:

Inspektor Ochrony danych
ppłk SOP Piotr Pyc

ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
tel.: 22 606 50 01
e-mail: iodo@sop.gov.pl

 1. ​Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe przetwarza się w celu umożliwienia kontaktu z Rzecznikiem Prasowym Służby Ochrony Państwa, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania dziennikarskie, wysyłania informacji i komunikatów prasowych, zaproszeń na konferencje lub inne wydarzenia.
 2. Odbiorcy danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Rzecznikiem Prasowym Służby Ochrony Państwa nie są przekazywane poza Służbę Ochrony Państwa.
 3. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
  Dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Rzecznikiem Prasowym Służby Ochrony Państwa nie są przekazywane do państw trzecich.
 4. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Służbie Ochrony Państwa
  Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktu z Rzecznikiem Prasowym Służby Ochrony Państwa lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
 5. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Służbę Ochrony Państwa
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Służbę Ochrony Państwa, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
 1. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Służba Ochrony Państwa zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Służbie Ochrony Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Profilowanie
  Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.
 3. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów
  Służba Ochrony Państwa, w zakresie kontaktów z Rzecznikiem Prasowym Służby Ochrony Państwa, nie pozyskuje danych osobowych od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych ani ze źródeł publicznie dostępnych.

Opcje strony

do góry